Прыём каштоўнасцей на адкрытае банкаўскае захоўванне

Умовы прыёму каштоўнасцей на адкрытае банкаўскае захоўванне ўстановамі ААТ «ААБ Беларусбанк»

1. Прадмет Дагавору.

1.1. ААТ «ААБ Беларусбанк» (далей - Хавальнік) за ўзнагароджанне захоўвае перададзеныя Паклажадаўцам дакументы і/або каштоўнасці (далей - каштоўнасці) і абавязваецца вярнуць гэтыя каштоўнасці Паклажадаўцу ў нязменным выглядзе.

У якасці пацвярджэння прыёму на захоўванне каштоўнасцяў Паклажадаўцу выдадзены Захаваны дакумент аб прыняцці каштоўнасцяў на адкрытае банкаўскае захоўванне (далей - Захаваны дакумент), у якім указаны від прынятых на захоўванне каштоўнасцяў, іх ацэнка і нумар.

1.2. Каштоўнасці, прынятыя Хавальнікам на адкрытае банкаўскае захоўванне, захоўваюцца з указаннем наймення (імя) Паклажадаўца асобна ад іншых дакументаў і каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў сховішчы, без апячатвання, ва ўпакоўцы, якая вызначаецца Хавальнікам.

2. Хавальнік абавязваецца:

2.1. захоўваць каштоўнасці, указаныя ў Захаваным дакуменце, на працягу вызначанага тэрміну. Вярнуць каштоўнасці па першым патрабаванні Паклажадаўца пры ўмове прад'яўлення ім наступных дакументаў:

дакумента, які сведчыць асобу;

Захаванага дакумента, выдадзенага Хавальнікам у адпаведнасці з пунктам 1.1 гэтых Умоў;

2.2. забяспечыць захаванне перададзеных на захоўванне каштоўнасцяў, пералічаных у Захаваным дакуменце;

2.3. не карыстацца каштоўнасцямі, перададзенымі Паклажадаўцам на захоўванне і пералічанымі ў Захаваным дакуменце, а таксама не прадастаўляць магчымасць карыстання гэтымі каштоўнасцямі трэцім асобам;

2.4. захоўваць банкаўскую тайну. Звесткі, якія з'яўляюцца банкаўскай тайнай, прадстаўляць іншым асобам у выпадках, прадугледжаных заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

2.5. пры наяўнасці заявы, названай у п. 4.1 гэтых Умоў, выканаць даручэнне Паклажадаўца.

3. Паклажадавец абавязаны:

3.1. папярэдзіць Хавальніка аб уласцівасцях перадаваемых на захоўванне каштоўнасцяў;

3.2. выплачваць Хавальніку ўзнагароджанне за захоўванне ў памеры, парадку і на ўмовах, прадугледжаных пунктам 6 гэтых Умоў;

3.3. у апошні дзень тэрміну захоўвання каштоўнасцяў, а таксама ў дзень датэрміновага спынення банкаўскага захоўвання забраць назад перададзеныя на захоўванне каштоўнасці, калі іншае не прадугледжана гэтымі Умовамі.

4. Паклажадавец мае права:

4.1. у любы момант забраць каштоўнасці з банкаўскага захоўвання пры ўмове выканання абавязацельстваў, названых у пункце 3.3 гэтых Умоў;

4.2. падоўжыць тэрмін захоўвання, пазначаны ў Захаваным дакуменце, шляхам выплаты ўзнагароджання за захоўванне не пазней за 1 (адзін) банкаўскі дзень да дня заканчэння тэрміну захоўвання, пазначанага ў Захаваным дакуменце. Пры гэтым Хавальнік на Захаваным дакуменце робіць адзнаку аб гэтай выплаце з указаннем тэрміну аплачанага захоўвання;

4.3. прадаставіць Хавальніку пісьмовую заяву аб пагашэнні аблігацый (вяртанні ўкладу па ашчадным сертыфікаце), прынятых на адкрытае банкаўскае захоўванне, у адсутнасць Паклажадаўца, пры наступленні тэрміну пагашэння аблігацый (вяртання ўкладу) і пералічэнні грашовых сродкаў па рэквізітах, пазначаных у заяве.

5. Іншыя ўмовы.

5.1. Не дапускаюцца прыём на захоўванне і вяртанне часткі каштоўнасцяў, указаных у Захаваным дакуменце.

5.2. Доступ Паклажадаўца ў сховішча, дзе захоўваюцца перададзеныя ім на захоўванне каштоўнасці, забараняецца.

5.3. Калі Паклажадавец не перадаў Хавальніку прадмет захоўвання, Хавальнік па пісьмовым патрабаванні Паклажадаўца на працягу пяці банкаўскіх дзён вяртае Паклажадаўцу ўзнагароджанне, выплачанае ім Хавальніку.

5.4. У выпадку змянення наймення і (або) месца знаходжання арганізацыі (прозвішча, імя, імя па бацьку, даных дакумента, які сведчыць асобу, месца жыхарства фізічнай асобы) прадаставіць Хавальніку дакументы, якія сведчаць аб такіх змяненнях.

6. Аплата ўзнагароджання.

6.1. За паслугі захоўвання каштоўнасцяў, указаных у Захаваным дакуменце, Паклажадавец выплачвае ўзнагароджанне ў памеры, вызначаным дзеючым на момант аплаты Зборнікам узнагароджанняў за аперацыі, выконваемыя ААТ «ААБ Беларусбанк», зацверджаным Праўленнем Хавальніка.

6.2. Паклажадавец у момант выдачы яму Захаванага дакумента ўносіць узнагароджанне за банкаўскае захоўванне каштоўнасцяў за ўвесь тэрмін захоўвання.

Перыяд, за які выплачваецца ўзнагароджанне, лічыцца з дня (уключна) выдачы Паклажадаўцу Захаванага дакумента па дзень (уключна), які папярэднічае дню заканчэння тэрміну захоўвання.

6.3. Пры датэрміновым скасаванні Дагавору Хавальнік вяртае Паклажадаўцу ўзнагароджанне на працягу пяці банкаўскіх дзён з моманту падачы пісьмовага патрабавання Паклажадаўцам, атрыманае ў аплату за паслугі захоўвання, за выключэннем узнагароджання за перыяд  фактычнага захоўвання.

6.5. Выплачанае за захоўванне каштоўнасцей узнагароджанне не вяртаецца Паклажадаўцу ў выпадку, названым у пункце 1 артыкула 784 Грамадзянскага кодэкса Рэспублікі Беларусь.

7. Адказнасць Хавальніка і Паклажадаўца.

7.1. За невыкананне або неналежнае выкананне сваіх абавязацельстваў па Дагаворы Хавальнік і Паклажадавец нясуць адказнасць, вызначаную заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

7.2. Хавальнік адказвае за страту, нястачу або пашкоджанне перададзеных на захоўванне каштоўнасцяў у суме страты, але не вышэй за суму ацэнкі, указаную ў Захаваным дакуменце.

7.3. Пры невыкананні Паклажадаўцам абавязацельства, прадугледжанага пунктам 3.3 гэтых Умоў, Паклажадавец выплачвае Хавальніку няўстойку ў двайным памеры ўзнагароджання за захоўванне каштоўнасцяў, дзеючага на момант аплаты Паклажадаўцам няўстойкі.

8. Форс-мажор.

8.1. Ні адзін з бакоў не будзе несці адказнасць за поўнае або частковае невыкананне сваіх абавязацельстваў па гэтых Умовах з моманту ўступлення ў прававыя адносіны, калі невыкананне выклікана абставінамі неадольнай сілы, у тым ліку паводка, пажар, землятрус і іншыя стыхійныя бедствы, вайна або ваенныя дзеянні, якія перашкаджаюць бакам выконваць свае абавязкі, прынятыя імі на сябе ў адпаведнасці з гэтымі Умовамі.

8.2. Бок, які апынуўся пад уздзеяннем абставін форс-мажора і ў выніку гэтага не ў стане выконваць абавязацельствы па гэтых Умовах, абавязаны неадкладна пры першай магчымасці з моманту наступлення такіх абставін пісьмова апавясціць аб гэтым іншы бок з наступным пацвярджэннем гэтых абставін упаўнаважаным органам. Несвоечасовае апавяшчэнне аб абставінах форс-мажора пазбаўляе бок права спасылацца на іх у якасці апраўдання.

9. Вырашэнне спрэчак.

9.1. Па ўсіх пытаннях, не вызначаных гэтымі Умовамі, Хавальнік і Паклажадавец кіруюцца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь. Усе рознагалоссі паміж Хавальнікам і Паклажадаўцам, якія ўзніклі пры аказанні паслуг адкрытага банкаўскага захоўвання ў адпаведнасці з гэтымі Умовамі, вырашаюцца ў судовым парадку ў адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Узнагароджанне за прыём на адкрытае банкаўскае захоўванне каштоўных папер: ашчадных сертыфікатаў ААТ «ААБ Беларусбанк», аблігацый ААТ «ААБ Беларусбанк», Міністэрства фінансаў Рэспублікі Беларусь. ¹ 2,5 бел. руб.
(з ПДВ)

¹ Узнагароджанне спаганяецца з фізічнай асобы за адзінаразовую здзелку незалежна ад колькасці, наміналу і выпуску каштоўных папер.